ZARABIAJ NA PRODUKCJI ENERGII

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, TBS

Potencjał budownictwa wielolokalowego, czyli wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, TBS daje dziś szansę na rozwój odnawialnych źródeł energii w obszarze produkcji energii na własne potrzeby oraz modernizacji systemów dostarczania ciepła i ciepłej wody do mieszkań lokatorów. Długo wyczekiwane regulacje nie tylko stworzyły możliwości produkcji energii w ramach rozliczeń prosumenta lokatorskiego, ale otworzyły drogę finansowania szerszych projektów z wykorzystaniem fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii w ramach Grantu OZE w BGK.

Cardinall jako jedna z nielicznych firm w Polsce realizuje kompleksowe projekty dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS. W ramach naszej oferty realizujemy:

1. Pełen zakres prac audytorskich polegających na:

a. Określeniu potencjału budynku w zakresie produkcji energii i jej obrotu w ramach części wspólnych.

b. Określeniu potencjału i możliwości w zakresie zastosowania pomp ciepła i magazynów energii.

2. Kompleksowe projekty instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

3. We współpracy z klientem składamy wnioski o przyznanie Grantu OZE w BGK zapewniając sporządzenie wniosku, monitoring procesu decyzji w BGK.

4. W ramach zawartej umowy z klientem realizujemy przedsięwzięcia w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii zapewniając wysoką jakość usług.

5. Po odbiorach końcowych w imieniu klienta dokonujemy wszelkich wymaganych zgłoszeń, uruchomień oraz rozliczamy w BGK przyznaną dotację.

Dzięki Cardinall, korzyści dla wspólnot i spółdzielni są osiągalne bez znaczącego zaangażowania zarządów na każdym etapie projektu, finansowania i realizacji inwestycji.

Prosument lokatorski – co to takiego?

Jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie miał on opcję zmiany formy wynagrodzenia z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy. Jak podkreślają przedstawiciele resortu rozwoju i technologii zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie opłacalności budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na blokach.

Dzięki wprowadzeniu prosumenta lokatorskiego mieszkańcy budynków wielorodzinnych mają zyskać więcej korzyści z wytwarzania energii odnawialnej pochodzącej za słońca. A to ma wpłynąć na obniżenie wysokich cen energii, co jest ważne zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami rozliczanie energii będzie odbywać się w ramach dwóch etapów:

Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.

Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Jakie warunki musi spełnić przyszły prosument lokatorski?

Aby zostać prosumentem lokatorskim trzeba będzie spełnić następujące warunki:

mikroinstalacja ma być umiejscowiona na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja)

moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem)

budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną

Zgodnie z przepisami wypłacone środki będzie można przeznaczyć nie tylko na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej, ale również na obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE albo obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Co ważne, prosumentem lokatorskim będzie można zostać niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Oznacza to, że przepisami będą mogły zostać również objęte te mikroinstalacje, zainstalowane przed wejściem w życie nowych przepisów. Wymagane będzie złożenie odpowiedniego wniosku do danego sprzedawcy energii. Resort rozwoju przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie na przełomie lata i jesieni tego roku. Co ważne już teraz można się starać o dofinansowanie w ramach tzw. Grantu OZE na refinansowanie inwestycji polegającej na budowie mikroinstalacji na budynku wielorodzinnym.

Dotacje dla wspólnot, spółdzielni…

Grant OZE przysługuje na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów inwestycji.

Dotacje na energię odnawialną dla budynków wielorodzinnych 2023.

Kto może zdobyć grant OZE?

Grupa beneficjentów jest zatem szeroka, a wliczają się w nią m.in.:

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS),
• Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
• Spółki prawa handlowego
• Osoby fizyczne

Z grantu mogą skorzystać niemal wszyscy inwestorzy, za wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Na jakie działania przysługuje Grant OZE?

Dofinansowanie w ramach omawianego programu grantowego można przeznaczyć na:

• zakup, montaż lub budowę instalacji odnawialnego źródła energii
• modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%

Dofinansowane zostaną jedynie te inwestycje, które:

• służą wytwarzaniu energii na potrzeby budynku, w którym zostały zainstalowane
• nie zostały jeszcze rozpoczęte
• nie wyrządzają szkód dla celów środowiskowych oraz spełniają kryteria horyzontalne.

Ważne informacje:

Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE wynosi ponad 448 mln zł.

Granty są elementem Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Środki te będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania wniosków:

od 1 lutego 2023 r.
do 30 czerwca 2026 r.

bądź do wyczerpania środków.

Grant OZE może pokryć nawet 50% kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT).

Nie bądź zależny od warunków rynku – stwórz własne warunki niezależności

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Kontakt

ul. Sułkowicka 2/4 lok. 40
00-746 Warszawa
tel.: +48 883 335 217
email: kontakt@cardinall.pl

Cardinall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-746), przy ulicy Sułkowicka 2/4 lok.40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001065456, NIP: 5214041826, kapitał zakładowy 100.000 PLN